Deklaracje członkowskie

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska
(dla członków wspierających)

Osoby chcące przystąpić do Stowarzyszenia  i posiadające odpowiednie uprawnienia prosimy, by wypełnioną deklarację przyniosły osobiście lub przesłały listownie do siedziby Stowarzyszenia. Do deklaracji prosimy dołączyć kopię dokumentu (kopie dokumentów), potwierdzającego posiadanie uprawnienia pilota wycieczek lub przewodnika miejskiego lub przewodnika terenowego (czyli legitymacji lub identyfikatora, wydanego przez odpowiedni Urząd Marszałkowski).

Adres Siedziby Stowarzyszenia:
Zarząd Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników Turystyki Kulturowej
ul. Wyspiańskiego 16/1
60-750 Poznań

Prosimy także podać swój adres zwrotny i telefon kontaktowy. Prosimy także o powiadomienie o wysłanej korespondencji za pomocą poczty elektronicznej na adres Stowarzyszenia: grupa@turystykakulturowa.org.
O podjętej przez Zarząd decyzji przyjęcia członek zostaje powiadomiony droga poczty elektronicznej lub inna droga na wskazany adres.

W przypadku chęci wypełnienia osobistego profilu zawodowego pilota lub przewodnika prosimy dodatkowo o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres: grupa@turystykakulturowa.org .

W tej korespondencji, powołując się na wysłaną deklarację i dokument towarzyszący mogą Państwo podać, jaki typ specjalizacji Państwo chcieliby mieć umieszczony w swoim profilu osobistym na stronie www Stowarzyszenia. W sprawie wszelkich dodatkowych wpisów w ramach profilu zawodowego, które wymagają uwierzytelnienia za pomocą odpowiedniej dokumentacji oraz zatwierdzenia przez administratora strony www, pilotów i przewodników z terenu Wielkopolski prosimy o umówienie osobistej wizyty w siedzibie Stowarzyszenia, pozostałych o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na podany powyżej adres.