Oddziały Stowarzyszenia i Zamiejscowe Sekcje

W miejscowosciach leżących poza obrębem metropolitalnym Poznania (siedziby Zarządu Stowarzyszenia) moga być powoływane Oddziały Stowarzyszenia lub Zamiejscowe Sekcje Stowarzyszenia. Dla powołania Oddziału (z szerokim zakresem autonomii) potrzebnych jest przynajmniej 10 osób, posiadających uprawnienia przewodnika lub pilota wycieczek i będących rzeczywistymi członkami Stowarzyszenia, które deklarują chęć działania w ramach dwóch różnych sekcji, przy czym przynajmniej jedna z nich musi posiadać profil przewodnicki lub pilocki. Z chwilą osiągnięcia takiej liczby członków Stowarzyszenia w danej miejscowości lub w danym regionie (województwie lub inaczej określonym przez Zarząd Stowarzyszenia mniejszym terytorium, np. powiecie) oraz złożenia przez tych członków pisemnej deklaracji o chęci działania w ramach przynajmniej dwóch sekcji (przy czym minimum jedna z nich to sekcja przewodnicka lub pilocka), Zarząd powołuje taki oddzial, ustala jego siedzibę i poleca dokonanie wyboru władz Oddziału. Popotwierdzonym przez Zarząd odbiorze powiadomienia o odbyciu zebrania organizacyjnego i dokonanym wyborze Kierownika Oddziału i Koordynatorów sekcji, a takze ustaleniu adresu korespondencyjnym Oddziału, może on podjąć działalność

Zamiejscowa Sekcja Stowarzyszenia może zostać powołana z chwilą osiągnięcia liczby przynajmniej pięciu członków Stowarzyszenia w danej miejscowosci lub regionie oraz pisemnej deklaracji tych członków o chęci ich wspólnego działania w ramach sekcji, Zarząd powołuje sekcję i zleca wybór jej koordynatora. Z chwilą potwierdzonego przez Zarząd odbioru powiadomienia o odbyciu zebrania organizacyjnego i dokonanym wyborze Koordynatora Sekcja może podjąć działalność. Sekcja zamiejscowa może mieć charakter profilowany (pilocka lub przewodnicka) albo też stanowić grupę o charakterze ogólnym, podejmujacą w swojej pracy zarówno zagadnienia pilotażu, jak i przewodnictwa oraz inne, wchodzące w ramy stastutowych zadań Stowarzyszenia.

Zebrania i inne działania Oddziałów Stowarzyszenia i Zamiejscowych Sekcji Stowarzyszenia powinny być dokumentowane, a kierujący ich pracami (Kierownik Oddziału i Koordynatorzy Sekcji) mają obowiazek ich dokumentacji w postaci protokołów oraz sporządzania dorocznych sprawozdzań, przesyłanych Zarządowi.

Oddziały Stowarzyszenia i Zamiejscowe Sekcje Stowarzyszenia mogą obok spotkań sekcji o charakterze organizacyjnym i edukacyjnym prowadzić także własne działania w zakresie uzgodnionym z Zarządem Stowarzyszenia a takze zakładać i aktualizować osobne informacyjne strony internetowe w ramach portalu www Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia, działający w ramach Oddzialów Stowarzyszenia i Zamiejscowych Sekcji Stowarzyszenia mają pełne prawa członkowskie w Stowarzyszeniu w każdym zakresie jego działalności i odnoszą się do nich postanowienia Statutu Stowarzyszenia.

W sprawie powołania Oddziału lub Zamiejscowej Sekcji Stowarzyzenia prosimy kontaktować się z Zarządem poprzez adres poczty elektronicznej: grupa@turystykakulturowa.org