Pozostałe sekcje

Sekcja legislacyjna
Zadaniem sekcji jest bieżące śledzenie zmian w przepisach dotyczących turystyki.

Do zadań sekcji należy monitorowanie nowych przepisów prawnych dotyczących turystyki, obserwacja egzekwowania ich w postaci konkretnych decyzji władz lokalnych a także cykliczne przedstawianie członkom Stowarzyszenia zestawień zmian w przepisach oraz oceny konsekwencji z nich wynikających. Sekcja przygotowuje także stanowisko Stowarzyszenia w kwestii proponowanych do wprowadzenia zmian prawnych lub działań władz terenowych. Opinia taka jest przyjmowana na walnych zebraniach członków lub (w okresie pomiędzy nimi) na zebraniach Zarządu Stowarzyszenia i kierowana do odpowiednich władz. 

Sekcja informatyczno-komunikacyjna
Zadaniem sekcji jest zamieszczanie i aktualizowanie informacji zawartych na portalu internetowym Stowarzyszenia, pozycjonowanie tego portalu w Internecie, budowa i utrzymanie bazy danych pilotów i przewodników, członków Stowarzyszenia, utrzymywanie komunikacji elektronicznej.

Sekcja lingwistyczna
Zadaniem sekcji jest organizowanie spotkań, w czasie których rozwijane są umiejętności językowe, związane z tematyką turystyczną.