STATUT

Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników Turystyki Kulturowej
Poznań 2009


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Art. 1
Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystyki Kulturowej zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

Art. 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
 
Art. 3  
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania także na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie realizuje swe cele szczególnie intensywnie na terenie województwa wielkopolskiego.
 
Art. 4  
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
 
Art. 5  
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

Art. 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw ma prawo zatrudniać pracowników.
 

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
 
Art. 7
 Celami Stowarzyszenia są:
a) propagowanie klasycznych i nowoczesnych form turystyki kulturowej,
b) inspirowanie, organizowanie i wspomaganie przedsięwzięć mających na celu rozwój zawodowy pilotów i przewodników turystycznych, w tym podnoszenie poziomu ich wiedzy i umiejętności przydatnych w realizacji zadań zawodowych,
c) integracja środowiska pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 
Art. 8
 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie, współpracę i wspieranie projektów propagujących turystykę kulturową,
b) organizowanie szkoleń, wykładów i seminariów w zakresie turystyki kulturowej,
c) wydawanie broszur i książek związanych z celami Stowarzyszenia,
d) prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.
 
 
Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 
Art. 9
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych
 
Art. 10
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać
a) osoba posiadająca uprawnienia pilota wycieczek lub
b) osoba posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, która uprawnienia te uzyskała w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem.
2. Osoba fizyczna spełniająca wymogi ust. 1, staje się członkiem Stowarzyszenia, jeśli złoży pisemną deklarację o zamiarze wstąpienia do Stowarzyszenia i zostanie do niego przyjęta uchwałą Zarządu.
3. Zarząd podejmuje uchwałę nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 
Art. 11
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna oraz osoba prawna, deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający nie musi być pilotem wycieczek lub przewodnikiem.
3. Osoba spełniająca wymogi art. 10, staje się członkiem wspierającym Stowarzyszenia, jeśli złoży pisemną deklarację o zamiarze wstąpienia do Stowarzyszenia i zostanie do niego przyjęta uchwałą Zarządu.
4. Zarząd podejmuje uchwałę nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 
Art. 12  
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub wybitny wkład w rozwój turystyki kulturowej w Polsce bądź naukowej refleksji nad nią.
2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadawana jest uchwałą Walnego Zebrania, podejmowaną na wniosek Zarządu albo, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
  
Art. 13
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania uwag, co do działalności Stowarzyszenia
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek
3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym podczas Walnego Zjazdu. Prócz tego posiadają oni prawa identyczne jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklaracji złożonych przy wstępowaniu do Stowarzyszenia, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
  
Art. 14  
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia uchwałą Zarządu
- z powodu łamania statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- na pisemny wniosek złożony przez przynajmniej dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia
- z powodu zalegania z opłacaniem składek przez okres roku.
c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka będącego osobą fizyczną albo utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 
 
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
 
Art. 15
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński
 
Art. 16
 1. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 
Art. 17
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 
Art.18
 Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 
WALNE ZEBRANIE

Art. 19
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 
Art. 20
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f) podejmowaniu uchwał o wysokości składek
g) podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego,
h) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.


Zarząd

 
Art. 21
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje on Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu
wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego prezes.
 
Art. 22
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g) zwoływanie Walnego Zebrania.
 
Art. 23 

  1. Fachowymi organami Zarządu są komisje, rady i zespoły.
  2. Przewodniczący komisji, rad i zespołów biorą udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 
Komisja Rewizyjna
 
Art. 24
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący.
 
Art. 25
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
  
Sąd Koleżeński
 
Art. 26
1.Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów między członkami i organami Stowarzyszenia lub orzekania w sprawach dyscyplinarnych.
2. Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie.
3. Sąd Koleżeński wybiera z swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza.
 
Art. 27
1. Postępowanie przed sądem koleżeńskim jest dwuinstancyjne.
2. W pierwszej instancji Sąd Koleżeński orzeka w sprawach członków Stowarzyszenia wynikłych z ich działalności w Stowarzyszeniu.
3. W drugiej instancji Sąd Koleżeński orzeka w sprawach odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji oraz odwołań od decyzji Zarządu.
4. Sąd Koleżeński w pierwszej instancji orzeka w zespole trzyosobowym, w drugiej instancji w zespole pięcioosobowym.
5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydanego w pierwszej instancji przysługuje stronom odwołanie do drugiej instancji Sądu Koleżeńskiego w ciągu 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia na piśmie.
6. Od orzeczenia Zarządu przysługuje stronom odwołanie do drugiej instancji Sądu Koleżeńskiego w ciągu 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia na piśmie.
6. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji nie przysługuje odwołanie.
 
Art. 28
1.Sąd Koleżeński podejmuje uchwały w sprawach:
            a) interpretacji statutu Stowarzyszenia,
b) orzekania zgodności uchwał władz Stowarzyszenia za statutem Stowarzyszenia oraz przepisami prawa.
2.Orzekając o zgodności uchwał za statutem lub przepisami prawa, Sąd Koleżeński bada zarówno treść takich uchwał, jak również kompetencje władz oraz zachowanie statutowych wymogów do podjęcia uchwały. Orzeczenie może się odnosić do całej uchwały lub do poszczególnych postanowień.
3.Uchwałę Sądu Koleżeńskiego stwierdzającą niezgodność uchwały z statutem lub przepisami prawa prezes Sądu Koleżeńskiego przekazuje:
            a) władzy Stowarzyszenia, która podjęła uchwałę,
            b) wnioskodawcy,
            c) Zarządowi, a także Komisji Rewizyjnej, jeśli orzeczenie dotyczy Zarządu.
4. Wnioskodawcą może być:
            a) Zarząd,
            b) Komisja Rewizyjna,
            c) pięciu członków zwykłych Stowarzyszenia.
 
Art.29
1.Sąd Koleżeński wymierza następujące kary organizacyjne:
            a) upomnienie,
            b) naganę,
            c) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1 roku do 3 lat,
            d) wykluczenie z Stowarzyszenia,
            e) pozbawienie wyróżnień honorowych Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński może orzec o winie odstępując od wymierzenia kary.
3. Wnioskodawcą może być:
            a) Zarząd,
            b) Komisja Rewizyjna,
            c) pięciu członków zwykłych Stowarzyszenia.
 
Art. 30
Prezes lub upoważniony przez niego członek Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia
 
Art. 31
Szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński

 
Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA
 
Art. 32
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie, darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
b) dotacje, subwencje, udziały, lokaty
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 
Sposób reprezentacji

Art. 33
Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest prezes lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
  
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Art. 34
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 
Art. 35
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.